ALERTĂ Se propune instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna

HOTĂRÂREA NR. 92/15.11.2020

privind propunerea instituirii carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, Județul Dâmbovița

Având în vedere:

‒ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată;

‒ Prevederile art. 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

‒ Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

‒ Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

‒ Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

‒ Prevederile H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;

‒ Adresa nr. 26898/14.11.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița cu nr. 11927/14.11.2020, prin care se înaintează raportul de evaluare a riscului răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comuna Valea Mare, raport în care se concluzionează că se impune măsura de carantină zonală a satelor Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare;

‒ Avizul nr. 18355/128/14.11.2020 de carantină zonală pentru satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, Județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, înregistrat la Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița cu nr. 11928/14.11.2020;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 92, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 15.11.2020,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare, și H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 15.11.2020, ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile, pentru satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este delimitat de următoarele coordonate geografice:

A. Satul Valea Mare:

1) 44°47'08.01228''N 25°14'23.98520''E

2) 44°46'48.17633''N 25°14'37.92369''E

3) 44°46'41.91804''N 25°14'34.09868''E

4) 44°46'28.09760''N 25°14'55.37317''E

5) 44°46'13.25943''N 25°15'06.74264''E

6) 44°46'05.68387''N 25°14'50.63475''E

7) 44°46'07.89115''N 25°14'46.00591''E

8) 44°46'06.09380''N 25°14'15.45699''E

9) 44°46'13.31026''N 25°13'47.88380''E

10) 44°46'55.30515''N 25°13'13.31952''E

11) 44°46'51.00568''N 25°14'14.39990''E

12) 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E

13) 44°47'07.71110''N 25°14'23.50812''E

B. Satul Valea Caselor:

1) 44°48'48.66759''N 25°14'56.11961''E

2) 44°48'26.92230''N 25°15'00.34485''E

3) 44°47'55.92983''N 25°15'06.36567''E

4) 44°47'23.03675''N 25°14'31.34535''E

5) 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E

6) 44°47'23.50380''N 25°14'06.47953''E

7) 44°47'46.06140''N 25°14'15.09706''E

8) 44°48'09.11197''N 25°14'36.02184''E

9) 44°48'29.48302''N 25°14'45.53160''E

C. Satul Gârleni:

1) 44°48'22.50039''N 25°15'22.01064''E

2) 44°48'06.56471''N 25°15'31.19742''E

3) 44°47'32.93786''N 25°15'28.21630''E

4) 44°47'56.51845''N 25°15'09.60197''E

5) 44°48'10.46786''N 25°15'08.64809''E.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședință ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate.

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

3. În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din alta localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obținerea unor drepturi;

j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

m) servicii de îngrijire personală;

n) revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

o) participarea la activități religioase.

4. În intervalul orar 23.00-5.00, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d), l) și n).

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrație publice, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) persoane care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;

f) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie, obținerea unor documente de identitate, pașapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru examinare în vederea obținerii permisului auto;

g) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

h) urgențe medicale.

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art. 4, data completării și semnătura.

9. În inte

ALERTĂ Se propune instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița

HOTĂRÂREA NR. 92/15.11.2020

privind propunerea instituirii carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, Județul Dâmbovița

Având în vedere:

‒ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată;

‒ Prevederile art. 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

‒ Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

‒ Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

‒ Prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

‒ Prevederile H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19;

‒ Adresa nr. 26898/14.11.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița cu nr. 11927/14.11.2020, prin care se înaintează raportul de evaluare a riscului răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comuna Valea Mare, raport în care se concluzionează că se impune măsura de carantină zonală a satelor Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare;

‒ Avizul nr. 18355/128/14.11.2020 de carantină zonală pentru satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, Județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, înregistrat la Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița cu nr. 11928/14.11.2020;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 92, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 15.11.2020,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare, și H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 15.11.2020, ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile, pentru satele Valea Mare, Valea Caselor și Gârleni din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este delimitat de următoarele coordonate geografice:

A. Satul Valea Mare:

1) 44°47'08.01228''N 25°14'23.98520''E

2) 44°46'48.17633''N 25°14'37.92369''E

3) 44°46'41.91804''N 25°14'34.09868''E

4) 44°46'28.09760''N 25°14'55.37317''E

5) 44°46'13.25943''N 25°15'06.74264''E

6) 44°46'05.68387''N 25°14'50.63475''E

7) 44°46'07.89115''N 25°14'46.00591''E

8) 44°46'06.09380''N 25°14'15.45699''E

9) 44°46'13.31026''N 25°13'47.88380''E

10) 44°46'55.30515''N 25°13'13.31952''E

11) 44°46'51.00568''N 25°14'14.39990''E

12) 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E

13) 44°47'07.71110''N 25°14'23.50812''E

B. Satul Valea Caselor:

1) 44°48'48.66759''N 25°14'56.11961''E

2) 44°48'26.92230''N 25°15'00.34485''E

3) 44°47'55.92983''N 25°15'06.36567''E

4) 44°47'23.03675''N 25°14'31.34535''E

5) 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E

6) 44°47'23.50380''N 25°14'06.47953''E

7) 44°47'46.06140''N 25°14'15.09706''E

8) 44°48'09.11197''N 25°14'36.02184''E

9) 44°48'29.48302''N 25°14'45.53160''E

C. Satul Gârleni:

1) 44°48'22.50039''N 25°15'22.01064''E

2) 44°48'06.56471''N 25°15'31.19742''E

3) 44°47'32.93786''N 25°15'28.21630''E

4) 44°47'56.51845''N 25°15'09.60197''E

5) 44°48'10.46786''N 25°15'08.64809''E.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședință ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate.

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

3. În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din alta localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obținerea unor drepturi;

j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

m) servicii de îngrijire personală;

n) revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

o) participarea la activități religioase.

4. În intervalul orar 23.00-5.00, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d), l) și n).

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrație publice, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) persoane care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;

f) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie, obținerea unor documente de identitate, pașapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru examinare în vederea obținerii permisului auto;

g) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

h) urgențe medicale.

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art. 4, data completării și semnătura.

9. În inte

vivre.ro
melimeloparis.ro
otter.ro driedfruits.ro/

manzara.ro
top-shop.ro

Booking.com